Alle berichten van N.M.

Brandonderzoek en het ontstaan van brand

Om brandonderzoek te kunnen uitvoeren is het belangrijk om te weten wat brand precies is. Brand is in feite een ongewild vuur. Bij brand ontstaat meestal schade maar er kunnen ook slachtoffers vallen. Daarom besteden bedrijven aandacht aan brandpreventie oftewel het voorkomen van brand. Helaas vinden er in Nederland toch nog steeds branden plaats.

Per jaar vallen er in Nederland ongeveer 80 doden door brand of een explosie. Daarnaast raken ongeveer 750 mensen gewond. Er vallen slachtoffers vanwege verschillende oorzaken. Men kan roekeloos hebben gehandeld, er kan sprake zijn van opzet, men kan niet op de hoogte zijn van de gevaren of men weet niet het niet hoe men met brandblusmiddelen moet omgaan en het gevaar moet beheersen.

Brandbare stoffen
We kennen de volgende brandbare stoffen.

 • Vaste stoffen. Dit zijn solide stoffen zoals hout, steenkool, textiel en papier.
 • Vloeistoffen. Dit zijn vloeibare stoffen zoals aardolie, benzine, ethanol en vloeibaar aardgas.
 • Gassen. Dit zijn gasvormige stoffen zoals aardgas, waterstof en methaan.

De aanwezigheid van brandbare stoffen is een belangrijke factor voor een brand maar er zijn meer factoren nodig om een brand te laten ontstaan. Dit wordt duidelijk in de branddriehoek. De aanwezigheid van een van de hierboven genoemde brandstoffen is een voorwaarde voor een brand. Daarnaast dient er uiteraard een ontstekingstemperatuur aanwezig te zijn en voldoende zuurstof. Door één van deze factoren weg te nemen kan men het gevaar voor brand verkleinen of de brand doven.

Het vlampunt van een chemische stof is de laagste temperatuur waarbij de stof nog genoeg damp afgeeft om tot ontbranding te kunnen komen wanneer hij in contact komt met een ontstekingsbron.

Het vlampunt moet niet worden verward met de zelfontbrandingstemperatuur. Dat is de temperatuur waarbij een damp/lucht-mengsel spontaan tot ontbranding komt.

Het vlampunt is kenmerkend voor de kans dat er door een vonk of een gloeiend voorwerp brand ontstaat.

Branddriehoek en brandvierhoek
Voor het laten ontstaan van een brand zijn een drietal aspecten nodig. Zoals hierboven genoemd dient er een brandbare stof aanwezig te zijn. Daarnaast is zuurstof nodig en is er een ontstekingstemperatuur nodig om de brandbare stof aan te steken.

Er wordt ook wel gesproken van een brandvierhoek als men de factor ontstekingstemperatuur heeft vervangen door de factor energie en daarnaast de factor mengverhouding toevoegt. Er moet namelijk een bepaalde mengverhouding aanwezig zijn tussen zuurstof en brandbare stoffen. Dit treft men onder andere aan bij mengsels van brandbare gassen. Als er te weinig zuurstof is zal de brand niet ontstaan en als er te weinig brandbare stof is zal er ook geen brand ontstaan of slechts een korte brand.

Blussen van branden gaat door het wegnemen van ėėn of meer van deze factoren:

 • Als er geen brandstof meer is, zal de brand doven. De brandstof kan op natuurlijke manier verdwijnen, doordat het vuur alles verbrand heeft, of kunstmatig, door het mechanisch of chemisch verwijderen van de brandstof van het vuur.  Ook is scheiding de basis van de meeste tactieken om grote branden te blussen.
 • Zuurstof kan verwijderd worden door de brand te smoren met een bijvoorbeeld van een AFFF-blusser, koolzuurblusser of halon-installatie. Een kaarsendover werkt ook doordat de vlam alle zuurstof verbrandt.
 • Als laatste kan de temperatuur verlaagd worden. Bijvoorbeeld met water. Water heeft een groot koelend effect doordat het bij het verdampen veel energie opneemt. Hiernaast verdringt de gevormde stoom de zuurstof.

Brandonderzoek in a nutshell

Als de brandonderzoeker ten tijde van het incident ter plaatse komt zal deze in eerste instantie met de aanwezige hulpdiensten praten en het incident aanschouwen cq observeren. Deze fase van brandonderzoek wordt de oriënterende fase genoemd. In deze fase is het cruciaal om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Je kan hierbij denken aan video- en beeldmateriaal maar ook verklaringen van getuigen. Wellicht is er nog een regionale nieuwszender in de buurt die ook een deel van de info aan de brandonderzoeker kan verstrekken.

Ook wordt er tijdens deze fase via de repressieve dienst of Stichting Salvage info verkregen over de status van het pand. Het is uiteindelijk de bedoeling dat je als brandonderzoeker veilig het pand kan betreden. Zo is het ook van belang dat de repressieve dienst de brandonderzoeker kan vertellen wat voor vuurlast er in het pand is aangetroffen en of zij zelf nog zaken hebben verplaatst.

De brandonderzoeker moet dus in de oriënterende fase goed in de gaten houden;

 • wat er zich tijdens de bluswerkzaamheden afspeelt
 • informatie verzamelt van omstanders alsook de operationele dienst etc.
 • voor zichzelf een beeld vormt; en
 • vragen bedenkt voor het onderzoek.

Deze zaken zijn zeer belangrijk want het onderzoek kan je maar 1 keer uitvoeren.

Mochten er slachtoffers zijn gevallen of een vermoeden zijn van een strafbaar feit (brandstichting) dan wordt de Forensische opsporing van politie ingeschakeld. Indien dit onderzoek aanvangt zal er een Rechter-Commissaris en een Officier van Justitie bij betrokken raken om aan te geven wie er bij het onderzoek aanwezig mogen zijn.

gesmolten glas

Nadat de hulpdiensten (brandweer en andere politie-eenheden) zijn vertrokken, vangt de 2e fase van het brandonderzoek aan. Dit noemen we de voorbereidende fase. In deze fase wordt het onderzoek gepland. Als het een zeer omvangrijk onderzoek wordt (denk aan Chemie pack in Moerdijk) dan zal er een plan van aanpak opgesteld moeten worden voordat je überhaupt op het terrein kan gaan onderzoeken.

In dit plan van aanpak worden veiligheidsmaatregelen opgenomen;

 • zijn er nog schadelijke stoffen aanwezig zoals koolmonoxide en/of asbest?
 • wie gaan de sporen veiligstellen
 • hoe wordt de situatie vastgelegd
 • hoe lang gaat het onderzoek duren
 • welk materiaal heb ik nodig (etc..etc..etc).

Indien dit allemaal duidelijk is en goede afspraken zijn gemaakt kunnen de brandonderzoekers zich gaan concentreren op de 3e fase; de uitvoerende fase.

In deze fase wordt het daadwerkelijke onderzoek verricht zoals eerder in het plan van aanpak is overeengekomen. Het bewijsmateriaal wordt veiliggesteld en er wordt gerapporteerd welke sporen er aangetroffen worden. Zo wordt er in eerste instantie gekeken wat het ontstaansgebied is of waar de plaats van het ontstaan van de brand zich bevind. De tactiek die wordt toegepast is van het minst verbrande naar het meeste verbrande. In deze tactiek wordt er specifiek gekeken naar het brandverloop. De brandpatronen geven vaak een richting aan waarop de brand zich heeft uitgebreid en in welk stadium van ontwikkeling de brand is geweest.

Als er duidelijk is waar de brand is ontstaan en het nog mogelijk is om een reconstructie uit te voeren zal dit toegepast worden. Met het toepassen van deze werkwijze kan men een hypothese vormen hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Nadat alle zaken zijn verzameld komt de laatste fase ter sprake; de afrondende fase.

In deze fase wordt opnieuw geanalyseerd en gekeken of er nog informatie ontbreekt en of het onderzoek volledig is. Indien alle vragen zijn beantwoord en er een hypothese gevormd kan worden zal er een mate van zekerheid uit het onderzoek kunnen worden vastgesteld. Uiteindelijk zullen er van alle bevindingen, onderbouwingen, reconstructies en foto’s het rapport van het brandonderzoek worden opgesteld en worden verstrekt aan de opdrachtgever.

Welkom op de site van Private Eye Investigation

 

Private Eye Investigation is een jong en dynamisch particulier onderzoeksbureau dat recherche onderzoeken uitvoert voor diverse instellingen en particulieren. Private Eye Investigation heeft de wettelijk verplichte opleidingen gevolgd om onderzoek te mogen uitvoeren. Daarnaast is Private Eye Investigation technisch en tactisch brandonderzoeker.

Private Eye Investigation is erkend door Justitie en gelegitimeerd door politie. Wij handelen vanuit de privacygedragscode, de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en de AVG. Wij hanteren een hoge vorm van discretie en professionaliteit. Als u Private Eye Investigation inschakelt kunt u rekenen op een accuraat onderzoek met de hoogste vorm van privacy en hoge kwaliteit van rapportage waarbij gekeken wordt welke stappen zinvol en resultaatgericht zijn.

Op het gebied van interne criminaliteit binnen in een bedrijf is Private Eye Investigation een objectief onderzoeksbureau welke zeer sterk is in onderzoek en dossiervorming. Onderzoek naar interne criminaliteit, oftewel bedrijfsrecherche, is in deze tijd een veel voorkomende dienst. Ook is Private Eye Investigation een bekwaam technisch en tactisch brandonderzoeker.

Indien u vermoedt dat er binnen uw bedrijf frauduleuze handelingen gepleegd worden dan is het verstandig hier serieus mee om te gaan. Door ons in te schakelen kan bij een vermoeden van bedrijfscriminaliteit de vermeende fraude eindigen. Immers is het mogelijk dat indien er vanuit de opdrachtgever te laat wordt gereageerd het ook daadwerkelijk te laat kan zijn.

Op onze website vindt u informatie over onze diensten voor zowel particulieren als bedrijven.

Voor vragen of vrijblijvend advies kunt u met onderstaand formulier of via info@private-eye.nl contact met ons opnemen of vult u onderstaand contactformulier in: