Partneralimentatie is de zorgplicht voor de ex-partner nadat je geregistreerd partnerschap of gehuwd bent geweest. Het doel van partneralimentatie is dat de ene partner de andere voorziet in het levensonderhoud.

De betaling van partneralimentatie stopt als de ex-partner:

  • opnieuw trouwt;
  • een geregistreerd partnerschap aangaat; of
  • gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd

Regelmatig verzwijgt of ontkent de ex-partner als de situatie is veranderd. Het komt voor dat de ex-partner nog maandelijks de partneralimentatie ontvangt en de betalende partner door de hoge kosten zelf in de financiële problemen komt. Terwijl de ex-partner helemaal geen recht of minder recht heeft op de partneralimentatie.

Duur van partneralimentatie

Hoewel er al tijden gesproken wordt over aanpassingen in de wetgeving omtrent partneralimentatie, is dat op dit moment nog niet van kracht en blijft de duur van 12 jaar nog steeds ongewijzigd. Bij huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd en waaruit geen kinderen zijn voorgekomen, is de duur van de partneralimentatie net zo lang als de duur van het huwelijk. De alimentatieverplichting stopt niet bij een faillissement of wanneer je met pensioen gaat. In deze gevallen kun je wél actie ondernemen om de partneralimentatie te verlagen.

Partneralimentatie stopzetten

In de praktijk is het het meest lastig om aan te tonen dat de onderhoudsgerechtigde samenwoont met een ander alsof zij zijn getrouwd (of alsof zij een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan). Degene die alimentatie betaalt, zal het bewijs moeten leveren. De rechter stelt hoge eisen aan die bewijslast. Dat komt met name omdat, bij een geslaagd beroep op artikel 1:160 BW, de alimentatieplicht definitief eindigt en niet kan herleven. Een dergelijk onderzoek m.b.t. partneralimentatie kan worden verricht door Private Eye Investigation.

Noodzakelijk is dat komt vast te staan dat sprake is van een situatie die gelijk is aan een normaal huwelijk en de daarbij behorende lotsverbondenheid:

  • er is sprake van een affectieve relatie van duurzame aard;
  • die meebrengt dat de gescheiden echtgenoot en die ander elkaar wederzijds verzorgen;
  • zij wonen samen; en
  • voeren een gemeenschappelijke huishouding

Als aan één van deze criteria niet wordt voldaan, blijft de alimentatieplicht bestaan. Alle feiten en omstandigheden in de betreffende situatie zijn dus van belang om een oordeel te geven.

Wat is een affectieve relatie van duurzame aard?

Insteek is dat de betrokkenen al enige tijd bij elkaar zijn (een stel zijn) en dit ook verwachten te blijven.

Wat is wederzijdse verzorging?

Betrokkenen dragen samen bij in de kosten van de gezamenlijke huishouding (zij doen bijvoorbeeld samen de boodschappen, delen kosten etc.), zij hebben een bepaalde taakverdeling (kinderen naar school brengen, schoonmaken, etc.).

Wanneer is er sprake van samenwonen?

De samenwoning hoeft niet een bepaalde tijd te hebben geduurd. De inschrijving in de GBA is niet doorslaggevend. Wanneer de nieuwe partner nog eigen woonruimte heeft, betekent dat niet automatisch dat er nog geen sprake is van samenwonen. De bewijslast kan dan natuurlijk wel moeilijker liggen. Heeft de nieuwe partner een eigen sleutel, liggen er persoonlijke spullen in de woning?

Wat is een gemeenschappelijke huishouding?

Denk aan samen koken, samen eten, samen boodschappen doen. Maar ook: hoe presenteren zij zich naar buiten toe. Worden er gezamenlijke kerstkaarten /felicitatiekaarten verstuurd, hoe staan zij op de sociale media?

Kosten verhalen onderzoek partneralimentatie

Een onderzoek om partneralimentatie te stoppen kost veel tijd. Tijdens een intakegesprek kan er gekeken worden naar de specifieke situatie om voor u een offerte op maat te maken. Bij een positieve uitspraak van de rechter worden de gemaakte kosten verhaald op de ex-partner. In veel gevallen moet een ex-partner zelfs de partneralimentatie met terugwerkende kracht terugbetalen vanaf de startdatum van het onderzoek, dit is afhankelijk van de rechter.

Onderzoek starten om partneralimentatie te stoppen?

Wij kunnen op objectieve en integere wijze onderzoek verrichten zodat dit gebruikt kan worden voor de terechtzitting. Uiteraard zijn wij op de hoogte van de allerlaatste wet- en regelgeving en weten wij waaraan het onderzoek dient te voldoen.

Betaal niet onnodig geld aan uw ex-partner, maar neem contact met ons via telefoonnummer 06-42022471 of mail ons op info@private-eye.nl